Izolacije protiv vode

Izolacije protiv vode – Viljem Ciganjek
Izdavač – Građevinska biblioteka
Kategorija – uređenje doma
Broj stranica – 375
Pismo – latinica
Povez – meki povez
Godina izdanja – 1965.
Format – 14 x 20 cm
Tiraž – nepoznat
ISBN – nema
ISSN – nema

Prednja korica knjige "Izolacije protiv vode"
izvor – retkeknjige.com

Knjigu „Izolacije protiv vode“ je napisao Viljem Ciganjek i ovo delo je 1960 objavljeno na poljskom jeziku u orginalu. Mada je knjiga značajno starijeg datuma, njen sadržaj je i danas čini aktuelnom za sve koje interesuje hidroizolacija objekata. U knjizi se ne piše samo o zaštiti objekata od vlage, nego imaju poglavlja i kako se radi hidroizolacija tunela i mostova.

Sadržaj knjige se polako kreće od uvodnog dela gde su predstavljene predosti hidroizolacije, preko prikaza izolacionih materijala, načina njihovog postavljanja, potom pripreme terena i svojstva sredine gde se polaže hidroizolacija. Nakon toga ide deo gde se opisuju neke malo specifičnije situacija u samom radu, na primer kako skupljanje betona utiče na hidroizolaciju protiv vode.

U drugom delu knjige se ređaju poglavlja o ređim primenama hidroizolacije i to je veliku plus za ovu knjigu. Prvo iz ovog dela ide poglavlje o hidroizolaciji rezervoara, izolovanje procedne vode, izolacija tunela i drugih podzemnih građevina, kako se radi izolacija mostova i hidrogradnje. Za ova ova poglavlja u drugom delu knjige ne treba misliti da je sve objašnjeno, ali je ponuđeno sasvim dovoljno informacija da se razume koje su opasnosti i kako se sprovodi postupak zaštite od vode.

Knjiga je dobro ilustrovana crtežima koji su od pomoći da se bolje razume ono o čemu se piše. Pored crteža tu se nalazi nešto grafikona i tabelarnih prikaza informacija. U osnovi je to sve bolje nego da su ubacili crno bele fotografije jer se u tom periodu nije mogao postići dobar kvalitet njihove štampe.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Izolacije protiv vode“

Uvod
I. Opšte poglavlje o građevinskim izolacijama vode
Vrednost izolacije
Vrste izolacije protiv vode
II. Izolacioni mnaterijali
Smolaste materije
Bitumenska smola
Prirodna svojstva i sastav
Viskoznost smola
Reološko ponašanje smola
Elastičnost, plastičnost i viskozno tečenje smola dejstvom mehaničkih sila kod raznih temperatura
Svojstva bitumenskih smola i bitumena iz nafte
Bitumenska smola i voda
Vrste, tipovi i označavanje bitumena iz nafte
Smolne smese
Prirodni asfalti
Trinidadski asfalt
Selenički asfalt
Asfaltne rude
Katranske smole, smole i katrani kamenog uglja
Izolacione materije proizvedene od bitumenske smole
Smolne i bitumenske emulzije
Pregled izolacionih bitumenskih proizvoda
Izolacioni ulošci
Lepenke
Sirova lepenka
Glatke izolacione lepenke
Teorijsko razmatranje izolacionih lepenki
Specijalne lepenke
Metalni izolacioni ulošci
Izolacije sa metalnim ulošcima
Izolacioni ulošci od olova
Izolacioni ulošci od aluminijuma
Izolacija sa upotrebom cinka i bakra
Izolovanje folijama od plastičnih masa
Izolacione folije proizvedene u CSR
Upoređenje izolacija s folijama od PVC sa izolacijama od lepenki
Specijalne bitumenske izolacion eploče
Mastiks i liveni asfalt
III Polaganje izolacije protiv vode
Bitumenske izolacije
Izolacioni namazi
Polaganje izolacionih uložaka sa namazima
Broj izolacionih uložaka
Radni postupak
Polaganje izolacije od metalnih uložaka i pojaseva sa metalnim uloškom
Polaganje folija i izrada sastavaka
Današnja iskustva sa sastavljanjem i polaganjem folija kod nas (u Čehoslovačkoj NR)
IV Svojstva sredine u kojoj se polaže izolacija
Hidrologija
Svojstva zemljišta
Nepropustljivost i propustljivost betona
Primese za poboljšanje vodonepropustljivosti
V. Razne vrste izolacije protiv vode pod pritiskom
Izolacije protiv vode pod pritiskom podzemnih delova građevine
Spoljašnje izolacije protiv vode pod pritiskom
Izrada u osnovi
Efikasno priklještenje horizontalnih i vertikalnih izolacija
Uticaj skupljanja betona
Konstrukcije koje obezbeduju priklještenje izolacije
Efikasno priklještenje izolacije ukotvljavanjem
Toplotna izolacija
Izolacija protiv delovanja ulja
Radovi kod spoljašne izolacije protiv podzemne vode
Vrsta sastavaka i njihovo izvodenje kod izolaciie od vode pod pritiskom
Zaštita gotove izolacije
Zaštita vertikalne izolacije
Polaganje vertikalne izolacije na zidanu oblogu
Polaganje vertikalne izolacije na konstrukcioni (nosivi) zid
Konstrukcione fuge i njihovo zaptivanje
Unutarnja izolacija gotovih objekata protiv vode pod pritiskom
Naknadno zaptivanje objekata
VI. Izolovanje rezervoara
Izolacije od bitumenskOg mastiksa
Izolacija rezervoara od ulOžaka i namaza
Izolovanje rezervoara lepom
VII. Izolacije procedne vode
Izolacija protiv proceđivanja kod podzemnih građevina
Spoljašnje izolacije svodova
VIIL. Izolacija tunela i drugih podzemnih građevina
Vrste tunelskih izolacija
Izvođenje tunelskih izolacija
Spoljašnja izolacija
Izolacija tunela upotrebom metalnih uložaka
Uložene izolacije
Unutrašnja izolacija tunela
IX. Izoiacija mosnih objekata
Izrada izolacije mostova
Izolovanje upotrebom izolacionih pojaseva
Izolacije od mastiksa
Izolacije upotrebom metalnih uložaka i pojaseva
Izolovanje ravne mostovske table od betona
Izolovanje mosne table čeličnih mostova
Izolacija kod zasvedenih mostova
Izolacija propusta
Uređaji za odvodnjavanje
Izolacija oporaca
Izolacije hidrograđevina
Izolacija raznih delova graĐevina od vode
Izolovanje ravnih površina izloženih padavinama
Otvori za odvodnjavanje i armature
Razni detalji, izolovan je prolaza i dilatacionih fuga
Izolovanje terasa
Izvodi iz predloga za preinačavanje normi za smolne izolacije
Literatura