Sportski ribolov na rijekama i jezerima

Sportski ribolov na rijekama i jezerima – autor Veljko Klašterka

Izdavač – Nakladni zavod znanje Zagreb

Kategorija – ribolov

Broj stranica – 310

Pismo – latinica

Povez – tvrdi

Godina izdanja – 1976

Format – 15 x 20,5 cm

ISBN – nema

knjiga o pecanju
izvor – retkeknjige.com

knjiga na prodaju

Veoma obimna knjiga o sportskom ribolovu čiji je autor Veljko Klašterka. Mada je knjiga starije izdanje, poseduje prikaz riba u koloru na finom papiru, tvrde korice i veliki broj ilustracija vezanih za ribolov i tehnike ribolova.

Autor na sistematičan način prikazuje vodu i sve oko nje, postepeno uvodeći čitaoca u ribolov. Sve oko riba i ribolova je obrađeno u knjizi na jasan način.

NAPOMENA // ova knjiga ima i drugo izdanje iz 1976 godine (zelene korice) i treće izdanje iz 1979 godine (tamno plave korice).

Ribe koje je autor opisao su:

porodica salmonida

potočna pastrva (Salmo trutta), jezerska pastrva (Salmo trutta m. lacustris), glavatica – soška pastrva (Salmo marmoratus), Kaliforniska pastrva – amerikanka ((Salmo gairdneri irideus), mladica (Hucho hucho), mekousta pastrva (Salmo obtusirostris obtusirostris), potočna zlatovčica – kanadska pastrmka (Salvelinus fontinalis), jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus),

porodica lipljana

lipljen (Thymallus thymallus),

porodica šarana

šaran (Cyprinus carpio), karaš (Carassius carassius), klen (Squalius cephalus), klenić (Leuciscus leuciscus), bodorka – žutooka (Ruthilus rutilus), crvenparka (Scardinius erythrophthalmus), plotica (Rutilus Pigus Virgo), podust – skobalj (Chondrostoma nasus), mrena (Barbus barbus), potočna mrena – sapača (barbus meridionalis petenyi), krkuša – govedarka – grundul (Gobio gobio obtusirostris), deverika – hajn (Abramis brama danubii), crnooka deverika (abramis sapa), krupatica – krupatka ((Blicca bjoerkna), kesega – kosalj (Abramis ballerus), sabljarka (Pelecus cultratus), gubičasta deverika – nosar – šljivar (Vimba vimba carinata), jez – jaz – protfiš (Leuciscus idus), gagica – pior (Phoxinus Phoxinus), uklija – zelenika-keder (Alburnus alburnus), pliska – kolašica (Alburnoides bipunctatus), bjelica (Leucaspius delineatus), gavčica (Rhodeus sericeus amarus), bolen – bucov (Aspius aspius), linjak (Tinca tinca)

porodica cabitidae

čikov – piškor (Misgurnus fossilis), bedelj – vijun (Cobitis taenia), brkica – tikvuša (Nemacheilus barbatulus)

porodica somova

som ((Silurus glanis)

porodica ictaluridea

terpan – patuljasti somić – cvergl (Ameiurus melas)

porodica jegulja

jegulja (Anguilla anguilla)

porodica bakalara

manić – menjika (Lota lota)

porodica centrarchidae

sunčani karas – sunčica (Lepomis gibbosus)

porodica grgeča

bandar – ostriž (Perca fluvialitis), smuđ ((Stizostedion lucioperca), smuđ kamenjar (Sander volgensis), mali vretenac (Aspro streber), veliki vretenac – čep ((Aspro zingel), balavac isprutani (Acerina schraester), balavac (Acerina cernua)

porodica paklara

potočna paklara ((Lampetra planeri), riječna paklara ((Lampetra fluviatilis)

porodica peševa

peš (Cottus gobio)

porodica štuka

štuka (Esox lucius)

porodica jesetri

obična jesetra (acipenser gueldenstaedtii colchicus), atlantska jesetra (Acipenser sturio), kečiga (Acipenser ruthenus)

negrupisane ribe

amur (Ctenopharyngodon idella), tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix), pastrmski grgeč – bass (Micropterus salmoides)

Slike

Napravio sam par fotografija sa se vidi kako izgleda knjiga Sportski ribolov na rijekama i jezerima koju je napisao Veljko Klašterka. Ovo je manji prikaz da se vide slike rečnih riba otprilike i delimično kako je ilustrovana knjiga.

štuka smuž slike
izvor – retkeknjige.com
som bandar jegulja ilustracija
izvor – retkeknjige.com
izgled riba
izvor – retkeknjige.com
ponešto o priboru za pecanje
izvor – retkeknjige.com
kako kačiti kedera
izvor – retkeknjige.com
kako vezati udicu
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige – Sportski ribolov na rijekama i jezerima

 • UVOD
 • BIOLOGIJA VODE
 • Život u vodi i oko vode
 • Prirodna riblja hrana
 • FIZIOLOGIJA RIBA
 • Osnovne funkcije ribljih organa
 • RIBLJE VRSTE U NAŠIM VODAMA
 • Porodice salmonidae
 • Ljipljani
 • Šarani
 • Cabitidae
 • Somovi
 • Ictaluridae
 • Jegulje
 • Bakalari
 • Centraarchidae
 • Grgeči
 • Paklare
 • Peševi
 • Štuke
 • Jesetre
 • RIBLJE BOLESTI
 • RIBLJI NEPRIJATELJI
 • VREMENSKI UVJETI ZA RIBOLOV
 • ČIME I KAKO LOVITI
 • Udica
 • Čepovi, plovci
 • Olovo
 • Najlon – uzica
 • Pomoćni pribor
 • Štap
 • Pribor za lov pri dnu
 • Kotur za potezanje
 • Neka iskustva sa varaliicama
 • Pribor sa umjetnom mušicom
 • Pribor za ribolov živim mamcima
 • Nešto o mamcima
 • GDE LOVITI
 • Vode Jugoslavije
 • Crnomorski sliv
 • Jadranski sliv
 • Egejski sliv
 • Najveća jezera Jugoslavije
 • Ponornice
 • ZAKONSKI PROPISI
 • TAKMIČENJA SPORTSKIH RIBOLOVACA
 • PRVA POMOĆ
 • PRIPREMA RIBE
 • Literatura
 • Beleške o piscu

O autoru knjige

Veljko Klašterka je bio novinar koji se aktivno bavio promocijom ribolova. Radio je godinama kao sekretar Saveza sportskih ribolovnih društava Hrvatske i kao urednik časopisa „Sportski ribolov“.
Napisao je više knjiga o ribolovu, a sarađivao je kao režiser i scenarista na snimanju dokumentaraca o ribolovu u Jugoslaviji.