Šećerna repa – Sredoje Stanaćev

Šećerna repa – dr Sredoje Stanaćev

Izdavač – Nolit

Kategorija – poljoprivreda

Broj stranica – 294

Pismo – latinica

Povez – tvrdi povez

Godina izdanja – 1979

Format – 14 x 20 cm

Tiraž – 4 000 primeraka

ISBN  –  nema

ISSN – nema

prednja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

Knjiga „Šećerna repa“ čiji je autor dr Sredoje Stanaćev spada u red onih koje su posvećene samo jednoj ratsrskoj kulturi. Knjige o ratarstvu u ovom formatu su dosta česte, postoji potreba za takvom literaturom u praksi. dr Sredoje Stanaćev je autor više knjiga o ratarstvu.

Šećerna repa je u ovoj knjizi obrađena od početka do kraja. Svi bitni aspekti su opisani, a velika većina knjige je i danas aktuelna. Deo koji je zastare se odnosi samo na opis sorti šećerne repe koje su u tom periodu bile u upotrebi.

Sve je lepo podeljeno u nekoliko poglavlja, koja su dalje lepo i jasno deljena podnaslovima. Kako šećerna repa spada i danas među osnovne ratarske kulture, jasno da je knjiga i danas zanimljiva. Autr pored dobrog teoriskog znanja ima i dosta praktičnih iskustava koje je stekao na projektima vezanim za selekciju i gajenje ove ratarske kulture.

Knjiga o šećernoj repi je dosta dobro ilustrovana, fotografijama i crtežima. Fotografije su osrednjeg kvaliteta, dok su crteži veoma dobri i pomažu da se bolje razume ono o čemu se piše u knjizi. Tu se nalazi i priličan broj tabela koje daju sistematski prikaz radi lakšeg upoređivanja podataka.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
tabele o prirastu mlade šećerne repe
izvor – retkeknjige.com
prikaz grešaka na razvoju korena
izvor – retkeknjige.com
prikaz ćelija u listovimarepe
izvor – retkeknjige.com
opis razvoja semena repe
izvor – retkeknjige.com
tabela dobrih sorti šećerne repe
izvor – retkeknjige.com
prikaz listova repe i opis
izvor – retkeknjige.com
navodnjavanje repe i kako ide
izvor – retkeknjige.com
prikaz korova u repi
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o mineralnom đubrivu
izvor – retkeknjige.com
prikaz razvoja repe tokom godine
izvor – retkeknjige.com
tabele
izvor – retkeknjige.com
opis skladišenja šećerne repe
izvor – retkeknjige.com
spisak literature
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Šećerna repa“

OPŠTI DEO

Privredni značaj
Glavni proizvod
Sporedni proizvodi
Agrotehnički značaj
Poreklo postanak i istorija kulture
a) Poreklo repe
b) Postanak i širenje šećerne repe
Hasprostranjenost proizvodnje šećerne repe
a) Površine i proizvodnja u svetu.
b) Proizvodnja šećerne repe u Jugoslaviji
4- Taksonomija šećerne repe
MORFOLOSKE, ANATOMSKE OSOBINE I HEMIJSKI SASTAV

Morfološke osobine

 • Klijanac šećerne repe
 • Koren
 • List
 • Stablo
 • Cvet
 • Plod
 • Seme

Anatomska građa
Anatomska građa korena
a) Primarna građa
b) Sekundarna građa
c) Tercijarna građa
Anatomska građa lista
Anatomska građa stabla

Hemijski sastav

 1. Hemijski sastav klubeta
 2. Hemijski sastav vegetativnih organa
 3. Hemijski sastav repe
 4. Tehnološki kvalitet šećerne repe
 5. Zrelost repe

III. FIZIOLOŠKE OSOBINE.

Rastenje šećerne repe

 1. – Klijanje semena
 2. – Biološko tumačenje nekih načina predsetvene pripreme semena
 3. – Rastenje korenovog sistema
 4. – Dinamika rastenja repe (zadebljalog korena)
 5. – Dinamika porasta nadzemnog dela
 6. – Dinamika šećera i vode u nadzemnom delu
 7. Rastenje šećerne repe u drugoj godini vegetacije

Razviće šećerne repe
1.- Etape morfogeneze generativnih organa

 1. Uticaj temperature na razviće šećerne repe
 2. – Uticaj svetlosti na razviće šećerne repe

Fotosinteza i disanje

 1. – Fotosinteza.
  a) Količina ugljen-dioksida
  b) Svetlost
  c) Temperaturni uslovi
  d) Fotosinteza i produktivnost šećerne repe
  Disanje
  a) Temperatura i disanje
  b) Disanje i vodni režim
  c) Disanje i đubrenje šećerne repe

Vodni režim šećerne repe

 1. – Transpiracioni koeficijent
 2. – Potrošnja vode za stvaranje suve materije i šećera
 3. – Potrošnja vode u pojedinim delovima vegetacije
 4. – Navodnjavanje

Mineralna ishrana

 1. Dinamika usvajanja mineralnih materija
 2. Fiziološki značaj mineralnih materija
 3. Dinamika nakupljanja i metabolizam azotnih jedinjenja
 4. – Fiziološke osnove primene đubriva

IV. EKOLOGIJA ŠEĆERNE REPE

Agroklimatski uslovi

 1. – Vegetacioni period i njegova podela
  2.- Agroklimatski uslovi za gajenje šećerne repe
  a) Potrebe u toploti .
  b) Količina i raspored padavina
  c) Relativna vlažnost vazduha
  d) Potrebe za svetlošću

Agroklimatski uslovi za gajenje šećerne repe u pojedinim delovima vegetacije
a) Period setve i nicanja
b) Period vegetativnog porasta
c) Period sazrevanja repe.
1) Toplotni uslovi

2) Količina i raspored padavina
3) Uslovi za pojavu cerkospore

Zemljišni uslovi
4) Osunčavanje
Zahtevi prema zemljištu

Proizvodna vrednost naših zemljišta za gajenje šećerne repe.
a) Cernozem
b) Livadska crnica
c) Aluvijalna zemljišta
d) Gajnjača.
f) Smonica
e) Ritske crnice, ritske smonice i druga hidromorfna

V. SORTE ŠEĆERNE REPE

 1. — Tendencije promene sortimenta u nas
 2. – Podela i opis sorata

a) Anizoploidne multigermne sorte
NS poly 1
NS poly 2
NS poly Zuca
Al poly 1
Al tehnopoli
Al agropoli
OS poly 1

b) Anizoploidne monogermne sorte
Al cermona
Al mona
Mono OS.

 • NS poly mono

c) Inostrane monogermne anizoploidne sorte
Gemomonopur
Carpo
Monofort
Maribo monova
Maribo monova CR

 1. – Principi izbora sorte
 2. – Proizvodnja i dorada semena
  a) Proizvodnja semena
  b) Čišćenje i dorada semena

VI. OSNOVI TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE

A. – Sistem iskorišćavanja zemljišta

1.- Monokultura
2.- Predusev

 1. – Sećerna repa kao predusev za druge kulture
  4.- Plodoredi za šećernu repu

B. – Obrada zemljišta

 1. – Osnovna obrada zemljišta
  a) Dubina osnovne obrade
  b) Način i vreme osnovne obrade
 2. – Predsetvena obrada zemljišta
  C. – Sistem đubrenja
 3. – Rezultati ispitivanja đubrenja
  a) Đubren’e azotom
  1) Količina azota
  2) Količina azota i sorta
  3) Međusobni odnos azota i kalijuma
  4) Međusobni uticaj količine azota i broja biljaka
  5) Rok primene azota, fosfora i kalijuma
  6) Oblik azota
  b) Đubrenje sa P2O5 i K20.
  c) Mikroelementi i stimulatori
  d) Đubrenje stajskim đubrivom
  e) Uticaj đubrenja na intenzitet pegavosti lista
 4. – Potrebe u hranljivim materijama, određivanje količine i odnosa hranljivih materija za đubrenje šećerne repe
 5. – Način đubrenja
  D. Setva i organizacija vegetacionog prostora
 6. Kvalitet i priprema semena
 7. – Način setve
 8. Količina semena
 9. — Rok setve
 10. Dubina setve
 11. Vegetacioni prostor
  E. – Zrelost, vađenje i postupak sa repom do prerade
  Tehnološka zrelost repe
 12. – Rokovi vađenja repe.
 13. — Način vađenja šećerne repe
 14. Tehnologija repe od njive do šećerane
  Sugar Beet
  Saharnaя svekla

  LITERATURA
  BELEŠKA O AUTORU