Jabuka – knjiga – Petar D. Mišić

Jabuka – Petar D. Mišić
Izdavač – Nolit
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – latinica
Broj stranica – 385
Povez – tvrdi
Godina izdanja – 1978
Format – 15 x 21 cm
Tiraž – 5 000 primeraka
ISBN – nema

prednja korica knjige "Jabuke"
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga „Jabuka“ od autora Petar D. Mišića je delo koje je izašlo iz štampe 1978 godine i ne treba je mešati sa njegovim priručnikom „Jabuka“ koji je štampan 2000 godine. Za razliku od tog priručnika koji je veoma sažet, ova knjiga je značajno većeg obima i dobro pokriva sve vezano za proizvodnju jabuka.

Knjiga je u izdanju Nolita, sa tvrdim koricama i uvezana je kanapom. Podeljena je na jasne celine koje su opet veoma opširne i pokrivaju neke stavke o kojima se slabije piše u sličnoj literaturi, kao na primer kako nagib terena utiče na podizanje jabučnjaka. Ovo je samo jedan primer koliko je knjiga opširna i pokriva mnoge stvari koje su bitne, a o kojima se ređe piše.

Kako je od izlaska ove knjige iz štampe prošlo par decenija, neki delovi sadžaja su manje aktuelni sada. To se odnosi pre svega na sorte jabuka koje su u određenoj meri uglavnom manje zastupljene, dok su neke dokazale svoj kvalitet i dalje su cenjene od strane kupaca, kao na primer sorta zlati delišes. Ovo za aktuelnost važi i za zaštitna sredstva, i to je to, sve ostalo u knjizi je i sada aktuelno. Posebno bi pohvalio veoma širok spisak literature koja je korišćena.

Ova knjiga je ilustrovana sa velikim brojem crno belih fotografija koje su dobrog kvaliteta, a postoji i par listova štampanih na kvalitetnijem papiru gde su prikazana fotografije u boji, koje su odličnog kvaliteta. Ima tu i određeni broj šematskih crteža, kao na primer raspored stabala u voćnjaku ili na primer prikaz kako se orezuju mlade voćke i formiraju tipovi kruna. U knjizi ima i više tabelarnih prikaza podataka, što omogućuje da se na jasniji način pregledaju podaci.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
predgovor
izvor – retkeknjige.com
prikaz sistematike jabuka u botanici
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o najvažnijim vrstama divljih jabuka
izvor – retkeknjige.com
poglavlja o morfologiji jabuka
izvor – retkeknjige.com
tabelarni prikaz
izvor – retkeknjige.com
opsi strukture stabla jabuke
izvor – retkeknjige.com
opis zasnivanja zasada jabuke - voćnjaka
izvor – retkeknjige.com
prikaz tipa krošnje
izvor – retkeknjige.com
opis rasporeda vrsta stabala i oprašivača
izvor – retkeknjige.com
konkretan opis za zasnivanje voćnjaka sa jabukama
izvor – retkeknjige.com
tabelarni prikaz
izvor – retkeknjige.com
opisd kalemljenja na podloge
izvor – retkeknjige.com
prikaz načina orezivanja
izvor – retkeknjige.com
tabelarni prikaz informacija
izvor – retkeknjige.com
prikaz sadržaja
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Jabuka“

Predgovor
Od autora
Uvod
Poreklo i istorija gajenja jabuka
Poreklo jabuka
Kultura jabuke kod starih naroda
Jabuka u doba feudalizma
Jabuka u novije doba
Istorija kulture jabuke na tlu današnje Jugoslavije

A. Period do 1918. g.
B. Period između dva svetska rata (1918-1941)
C. Period od oslobodenja (1945. g.) do danas
Sistematsko mesto jabuka
Najvažnije vrste divljih jabuka (Malus Mill.) i njihova raspros-
tranjenost
Šumska ili divlja jabuka (Malus sylvestris Miller)
Rana ili patuljasta jabuka (Malus pumila Miller)
Maljava ili dlakavolisna jabuka (Malus dasyphylla Borkh.)
Jagodasta ili sibirska jabuka (Malus baccata Borkh.)
Šljivolisna ili kineska jabuka (Malus prunifolia Borkh.)
Jabuka florbunda (Malus floribunda Van Houtte)
Jabuka zumi (Malus zumi Redher)

SADRŽAJ

Citologija, genetika i oplemenjivanje jabuka
Ciljevi oplemenjivanja jabuka
Početni materijal
Citogenetičke hipoteze o poreklu jabuka
Citogenetičke osobine jabuka
Nasleđivanje osobine jabuka
Osobine ploda
Osobine biljke
Otpornost
Metode oplemenjivanja
Hibridizacija
Tehnika hibridizacije
Tehnika odgajivanja sejanaca
Klonska selekcija
Rezultati rada na oplemenjivanju jabuka
Proizvodnja jabuka u svetu
Proizvodnja jabuke u Jugoslaviji
Biološke osobine jabuke
Morfologija jabuke
Koren
Stablo
List
Cvet
Plod i seme

Fiziologija jabuke

I. Fiziologija razmene materije i proticanja energije (metabolizam)
Promet vode u jabuci
Mineralna ishrana i uloga pojedinih biogenih elemenata u životu jabuke
Makroelementi
Mikroelementi
Fotosinteza (asimilacija CO:)
Biosinteza belančevina
Disanje (biološka oksidacija)
Biokatalizatori
Vitamini
Fermenti (enzimi)
Hormoni
Fiziologija rastenja, razvića i razmnožavanja (reprodukcije)
Rastenje
Stadijno razviće
Spoljašnji činioci rastenja i razvića
Periodi rastenja i rodnosti vegetativno razmnoženih jabuka
Periodičnost rastenja i razvića
Obrazovanje i porast cvetnih pupoljaka
Obrazovanje spora i polnih ćelija (gameta)
Cvetanje
Početak i redosled cvetanja
Tok i trajanje cvetanja
Obilnost cvetanja
Uticaj redosleda, toka i obilnosti cvetanja na rodnost
Neredovno cvetanje
Oprašivanje
Oplođenje
Sterilnost i inkompatibilnost
Odnosi oprašivanja i oplodnja jabuke
Obrazovanje ploda bez oplodnje
Obrazovanje i razvitak ploda i semena
Prevremeno otpadanje plodova
Porast ploda do zrenja
Tipovi razmnožavanja jabuka

Ekologija jabuke
Podneblje (klimna)
Svetlost
Toplota
Voda i vlažnost
Vetar
Zemljište
Fizičke osobine zemljišta
Hemijske osobine zemljišta
Biološke osobine zemljišta
Biljke indikatori koje prate jabuku
Orografija
Nadmorska visina
Ekspozicija
Nagib terena
Velike vodene površine

Sorte jabuka

A. Sorte jabuka za proizvodne zasade
Vrlo rane letnje sorte jabuka
Starkova najranija (Stark Earliest)
Mantet (Mantet)
Srednje rane letnje i jesenje sorte jabuka
Red melba (Red Malba)
Red griv nojman (Red Grieve Neumann)
Zimske sorte jabuka
Red jonatan (Red Jonathan)
Ričared (Richared)
Zlatni delišes (Golden Delicious)
Pozne zimske sorte jabuka
Melroz (Melrose)
Ajdared (Idared)

B. Sorte jabuka za proizvodne oglede
Vrlo rane letnje sorte jabuka
Kloz (Close)
Vista bela (Vista Bella = N. 7. 36)
Kvinte (Quinte Ottawa T-441)
Srednje rane letnje sorte jabuka
Samered (Summerred)
Stark erliblejz (Stark EarliBlaze)
Akane (Akane)
Merton vuster (Merton Worcester)
Tajdeman erli vuster (Tydeman’s Early Worcester)
Jesenje sorte jabuka
Lord lamburn (Lord Lambourne)
Prima (Prima)
Moli delišes (Mollie’s Delicious)
Priolov delišes (MB 2644)
Zimske sorte jabuka
Jonadel (Jonadel)
Uelsper (Wellspur Delicious)
Starkrimson (Starkrimson Delicious)
Londjon (MB 8136)
Džonagold (Jonagold)
Pozne zimske sorte jabuka
Cačanska pozna (C 10/43/59)
Greni smit (Granny Smith)
C. Perspektivne sorte jabuka

Podloge za jabuku

Uvod
Uticaj podloge na plemenitu sortu
Uticaj plemenite sorte na podlogu
Podudarnost i nepodudarnost sorte i podloge
Vrste podloga za jabuku
Generativne podloge
Vegetativne podloge
Slabo bujne vegetativne podloge
Srednje bujne vegetativne podloge
Bujne vegetativne podloge
Vrlo bujne vegetativne podloge
Razmnožavanje jabuke (proizvodnja sadnica jabuke)
Proizvodnja podloga za jabuku
Proizvodnja generativnih podloga za jabuku
Proizvodnja vegetativnih podloga za jabuku
Proizvodnja kalem-grančica plemenitih sorti jabuke
Tehnika proizvodnje sadnica jabuke
Zasnivanje rastila jabuke
Kalemljenje jabuke
Gajenje sadnica jabuke
Vađenje, trapljenje, pakovanje i prevoz sadnica jabuke
Projektovanje zasada jabuke

Opšti podaci

Istražni radovi
Analiza tehnološkog procesa
Analiza uklapanja objekta u privredu grane i privredu zemlje
Predračunska Vrednost izgradnje investicionog objekta
Struktura cene proizvodnje
Račun rentabiliteta (finansijski rezultat)
Konstrukcija (izvori) finansiranja
Podizanje jabučnjaka
Izbor mesta, položaja i zemljišta za podizanje jabučnjaka

Priprema zemljišta za podizanje jabučnjaka

Prethodne pripreme
Popravka (melioracija) zemljišta
Rigolovanje
Kopanje jama
Organizacija površine
Izbor sorti i podloga
Izbor sistema gajenja
Određivanje rastojanja za jabuku
Razmeravanje i obeležavanje mesta za sađenje
Vreme sađenja jabuke
Nabavka sadnica i postupak sa njima do sađenja
Potpore u jabučnjaku
Tehnika sađenja jabuke
Podizanje zasada jabuke na strmim terenima
Vetrozaštitni pojasevi
Gradevinski objekti

Nega zasada jabuke

održavanje zemljišta u jabučnjacima
Osnovna obrada zemljišta u jabučnjacima
Jalovi ugar (čista obrada)
Gajenje pokrovnih kultura
Gajenje uzrodica
Zastiranje (mulčiranje)
Pokrivanje zemljišta
Tretiranje herbicidima
Đubrenje jabuke
Potreba jabuke za đubrenjem
Utvrđivanje ishranjenosti elementima i potrebe jabuke za hranljivim elementima
Izbor đubriva
Količina pojedinih biogenih elemenata u organima jabuke
Efikasnost đubrenja
Organska đubriva
Stajnjak
folijama
Kompost (mešanac)
Azotna đubriva
Fosforna đubriva
Kalijumova đubriva
Kalcijumova đubriva
Mikrođubriva
Zeleniš (đubrenje zelenišem)
Mineralna đubriva
Mikrobiološka
Složena mineralna đubriva
Vreme đubrenja
Osnovna načela đubrenja
Tehnika đubrenja
Površinsko đubrenje zemljišta
Dubinsko đubrenje zemljišta
Đubrenje preko lista (folijarno)
Mašine za unošenje đubriva
Navodnjavanje jabuke
Načini navodnjavanja
Uticaj navodnjavanja
Potrebe jabuke za vodom
Vreme, rokovi i norme zalivanja
Kvalitet vode za navodnjavanje
Cilj i zadaci
Mere za sprečavanje zasoljavanja i zabarivanja

Rezidba i sistemi gajenja jabuke

Cilj i zadaci rezidbe
Opšte napomene o rezidbi jabuke
Vreme orezivanja

Oblici krune i sistemi gajenja
Različiti sistemi gajenja
Poboljšana piramidalna kruna
Vretenasti žbun (Spiendelbush)
Maršan (Marchand)
Palmeta kosih grana
Regulisanje rodnosti jabuke
Uzroci i otklanjanje nerodnosti
Nepovoljni prirodni činioci
Nepogodan izbor sorti i podloga
Izbor nepodesnih sorti oprašivača
Preduboka sadnja
Prevelika bujnost
Otklanjanje alternativne (naizmenične) rodnosti
Sprečavanje otpadanja plodova pred berbu
Nega korena i stabla

Iznurenost stabala

Nega korena
Nega stabla
Zaštita od nepovoljnih abiotičkih činilaca
Mraz i izmrzavanje
Opšte napomene
Rani (jesenji) mrazevi
Zimski mrazevi
Pozni (prolećni) mrazevi
Ožegotine od sunca
Oštećenja izazvana pesticidima

Podmlađivanje i prekalemljivanje

Podmlađivanje
Tehnika podmlađivanja
Nega podmladenih voćaka
Prekalemljivanje
Procena vrednosti stabala jabuke
Uslovi za uspešno prekalemljivanje
Tehnika prekalemljivanja
Nega prekalemljenih jabuka
Procena vrednosti mladih, nerodnih stabala jabuke
Procena vrednosti stabala jabuke koja nisu prešla polovinu
prosečnog života
Procena vrednosti stabala jabuke koja su prešla polovinu pro-
sečnog života
Zaštita jabuke od bolesti i štetočina

Bolesti jabuke

Gljivične bolesti (mikoze) jabuke
Čađava krastavost jabuke
Pepelnica jabuke
Bakterijalne bolesti (bakterioze) jabuke
Plamenjača kruške i jabuke
Virozne bolesti (viroze)
Bakteriozni rak
Mozaik jabuke (Apple Mosaic Virus)
Proliferacija jabuke
Gumasto drvo (Rubbery Wood Virus)

Štetočine jabuke

Štetni insekti jabuke

Jabučni smotavac (Carpocapsa pomonella L)-
Smotavac lišća i pokožice ploda (Adoxophyles reticulana
Jabučni cvetojed (Anthonomus pomorum L)
Kalifornijska štitasta vaš (Aspidiotus perniciosus Comst.)
Zelena lisna vaš jabuke (Aphis pomi de Geer.)
Jabučna krvava vaš (Eriosoma lanigerum Hausm.)
Štetni pregljevi (grinje) jabuke

Štetni glodari jabuke

Zec (Lepus europeus L.)
Poljski miš (Microtus arvalis Pall.)
Vodena voluharica (Arvicola terrestris L.)
Šumski miš (Sylvimus sylvaticus L.)

Program (kalendar) zaštite jabuke

Proizvodnja sadnog materijala jabuke nezaraženog virusima
Dozvoljene količine pesticida u plodu jabuke

Berba plodova jabuke

Određivanje optimalnog datuma berbe
Vreme berbe
Tehnika berbe
Sastav, hranljiva i upotrebna vrednost ploda jabuke
Prinosi i rentabilnost gajenja jabuke
Prinosi jabuke
Rentabilnost gajenja jabuke
Literatura