Podsetnik o plovidbi na rekama i morima

Podsetnik o plovidbi na rekama i morima– grupa autora
Izdavač – Forum Novi Sad
Kategorija – ribolov
Pismo – latinica
Broj stranica – 97
Povez – tvrdi povez
Godina izdanja – 1979
Format – 12 X 17 cm
Tiraž – nepoznat
ISBN – nema
ISSN – nema

Prednja korica
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjigu “Podsetnik o plovidbi na rekama i morima” je napisala grupa autora i to: kapetan unutrašnje plovidbe Staniša Pavlović dipl.pravnik, kapetan unutrašnje plovidbe Ilija Petrović inž. saobraćaja, rez. por. bojnog broda Jovan Ćurčić novinar, Dr Ratomir Doroški. Ovo ovde prikazano jeste drugo izdanje i cilj je bio da se na jasniji način predstave pravila, običaji, ali i zakonske obaveze učesnika u rečnom saobraćaju.

Dobra stvar je što je ova brošura podeljena u nekoliko jasnih poglavlja, sa tim da je objašnjena većina reči koja se upotrebljava. za razliku od uobičajnog govora koji se može prilično slobodno tumačiti, ovde je bitno da se zna šta je šta. Na primer šta je plovni put, šta je splav, šta je čamac ili šta je kratki a šta dugi zvuk. Ima tu i nekih egzotičnijih izraza, kao šporna na primer.

Ovo sve uglavnom proizilazi iz pravilnika koji se koriste na morima, i dobro je da je tako. Na taj način su to pravila i preporuke koje su napisane i menjane dok nisu došle na dobar nivo koji je dokazan u praksi. U osnovi vožnja pecaroškog čamca nije pretrerano zahtevna, međutim onaj koji ga vozi mora da zna kad da stane, jer je na primer naišao na znak koji kaže da je zabranjeno dalje kretanje sa motorima. Ovakvi znakovi uglavnom stoje u blizini kupališta i cilj je da se spreče povrede kupača. Ovo je samo jedan primer, u knjizi ih ima još mnogo.

Knjiga je dobro ilustrovana crtežima u boji, oni na jasan način pomažu da se bolje razume ono o čemu se piše. To što su u boji je praktično obavezno, jer se na dosta mesta koriste različite boje na različitim obalama. Na osnovu toga se oni koji su na reci mogu bolje orjentisati da li je to leva ili desna obala. Knjiga je solidno odštampana, na malo debljem papiru i sa plastičnim koricama, manjih je dimenzija, što pokazuje da su autori imali u vidu da se ona nosi i koristi direktno na terenu, pored vode.

Pored opštih stavki za plovidbu i plovne puteve, u posebnim poglavljima su obrađene i teme pružanja prve pomoći, kao i održavanja i sređivanja plovila i motora. Veoma praktičan deo, ne bavi se baš u neku dubinu sa tim temama, ali daje dovoljno informacija da se ljudi mogu snaći za prvu ruku.

Slike knjige

zadnja korica
izvor – retkeknjige.com
uvodni list
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o obeležavanju čamaca
izvor – retkeknjige.com
prikaz kako se osvetljavaju brodovi
izvor – retkeknjige.com
prikaz boja za bove i nekih znakova
izvor – retkeknjige.com
prikaz znakova obaveštenja
izvor – retkeknjige.com
poglavlje sa preporukama za plovidbu na reci
izvor – retkeknjige.com
prikaz kako se radi obilaženje čamaca
izvor – retkeknjige.com
opis kako se obeležavaju svetlosno veće jedrilice
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o prvoj pomoći na terenu
izvor – retkeknjige.com
opis snage vetrova i kako se meri
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Podsetnik o plovidbi na rekama i morima”

PLOVIDBENI PROPISI NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA
Značenje pojedinih izraza u propisima o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima
Starešina plovila
Opšta obaveza opreznosti
Postupak u posebnim okolnostima
Najveći dopušteni teret i najveći dopušteni broj putnika
Predmeti koji se nalaze na plovilu: gubljenje predmeta, plovidbene smetnje
Zaštita plovidbenih znakova na vodnom putu
Osnovni zvučni znaci

Skice simboli koj se primenjuju na skicama imaju siedeca značenja:
Noćno obeležavanje
Noćno obeležavanje za vreme plovidbe
Dopunsko noćno obeležavanje plovnih objekata za vreme plovidbe koji prevoze odredene zapaljive materije
Dopunsko nočno obeležavanje plovnih objekata za vreme plovidbe koji prevoze odredene eksplozivne materije
Dopunsko obeležavanje plovnih objekata nesposobnihza menevrisanje
Noćno obeležavanje za vreme stanja
Dnevne obeležavanje
Dnevno obeležavanje za vreme plovidbe
Dnevno obeležavanje za vreme stajanja
Obalski i ploveći znaci za obeležavanje plovnog puta i plovidbenih opasnosti
Znaci za regulisanje plovidbe
Susretanje i prestizavanje
Pravila plovidbe
Pravila o stajanju
Posebne odredbe
Propisi o čamcima
Ispiti
Zastave

PRAVILA O IZBEGAVANJU SUDARA NA MORU
Značenje pojedinih izraza
Obaveznost pravila
Plovidbena pravila
Rizik od sudara
Izbegavanje sudara
Plovidba u uskim kanalima
Upravljanje brodovima koji su na vidiku
Upravljanje brodovima pri smanjenoj vidljivosti
Svetla i znakovi za brodove i čamce
Signali za manevar i signali upozorenja
Signali opasnosti
Svetla i oznake na plovnom putu
Signali i znakovi za podvodne radove
Plovidba brodova i čamaca u obalnom moru, lukama i kupalištima

OSNOVI NAVIGACIJE NA REKAMA

 1. Opšti pojmovi o reci
 2. Izvor
 3. Pad reke
 4. Obale
 5. Vrtlozi (limani)
 6. Rečne krivine
 7. Rečni nanosi-sprudovi
 8. Ušće
  II. Plovidba na rekama
 9. Plovni put
 10. Vodostaj
 11. Vodostanje i merenje vodostaja
 12. Prepreke i smetnje za plovidbu
 13. Način plovidbe na rekama
 14. Plovidbene karte unutrašnjih voda

OSNOVI NAVIGACIJE NA MORU

 1. Pomorske karte
 2. Određivanje kursa plovidbe i merenje udaljenosti
 3. Kompas i njegova upotreba
 4. Plovidba u otežanim uslovima
 5. Vetrovi i boforova skala
 6. Priručnici za plovidbu

ŠTETNOSTI POVREDE I PRUŽANJE PRVE POMOĆI
Ozlede i povređivanja
Mehaničke ozlede
Toplotne ozlede
Hemijske povrede
Krvarenje
Povrede zglobova i kostiju:
Ozlede zglobova
Opekotine
Sunčanica
Toplotni udar
Prelomi kostiju
Sredstva za pružanje prve pomoći

MOTORISTIKA

 1. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem
 2. Proces rada motora
 3. Priprema motora za pogon
 4. Puštanje motora u pogon
 5. Hlađenje i podmazivanje motora
 6. Otklanjanje manjih kvarova na motoru
 7. Održavanje akumulatora
 8. Vrste goriva
 9. Postupak kod gašenja požara

MORNARSKI RADOVI I VEŠTINE
Čamci
Konopi – užad
Kormilo i kormilarenje
Stabilitet čamca
Slobodni bok (nadvode), gaz i dimenzije čamca
Način vezivanja plovila
Plovidba i pristajanje čamaca u mirnoj i tekućoj vodi i limanu