Šećerna repa – Zadružna knjiga

Šećerna repa – grupa autora
Izdavač – Zadružna knjiga
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – latinica
Broj stranica – 550
Povez – tvrdi
Godina izdanja – 1967
Format – 16 x 22 cm
Tiraž – 3000
ISBN – nema

izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga „Šećerna repa“ koju je napisala grupa autora spada u grupu literature za primer. Prvo je bitno da su za svaku oblast odabrali autora koji se razume i koji je stručnjak za tu oblast, zatim što je knjiga obimna sa sadžajem da bi imala sve podatke kako se gaji šećerna repa

Knjiga je kao prvo da kažem tehnički dobro odrađena, znači povezana je kanapom i ima tvrde korice. Ovaj primerak ovde prikazan na slikama se aktivno koristio u laboratoriji neke šećerane pa je prilično pohaban, ali je i dalje totalno funkcionalan.

Što se tiče rasporeda poglavlja, ona idu po nekom redosledu kako bi se čovek koji ništa ne zna o šećernoj repi informisao. Znači prvo ide poreklo i ekonomski značaj, pa potom proizvodnja i zatim zaštita pd bolesti i štetočina. Nakon toga idu poglavlja o preradi šećerne repe, te na kraju se piše o nusproduktima koji ostaju nakon procesa proizvodnje i za šta se oni mogu koristiti.

Što se tiče ilustracija one se sastoje od crteža i crno belih fotografija, ali kako u kom poglavlju. To verovatno zavisi od autora koji je to poglavlje sastavljao i sam birao kako će se ilustrovati i da li će uopte nešto od crteža i slika da se postavi. Fotografije su crno bele i osrednjeg su kvaliteta, mada su i takve od pomoći da se bolje razume o čemu se piše. Crteži su jasni i lepo odštampani.

Slike knjige

izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Šećerna repa“

Predgovor
Značaj, poreklo i stanje proizvodnje šećerne repe
Privredno-ekonomski i agrotehnički značaj
Poreklo i istorija šećerne repe
Istorija gajenja i proizvodnje u svetu
Istorija prvizvodnje šećerne repe į šećera u Jugosiaviji
Proizvodnja šećerne repe į šećera u svetu
Proizvodnja posle prvog i drugog svetskog rata
Međunarodna trgovina šećernom repom i šećerom
Proizvodnja šećerne repe i šećera u Jugoslaviji
Površine, prinosi i proizvodnja
Stanje industrije šećera
Izvoz i uvoz
Perspektiva proizvodnje
Literatura
Morfologija šećerne repe
Koren
Anatomska građa korena
Liste
Anatomska građa lista
Stablo
Cvet i plod
Literatura

Fiziologija šećerne repe
Fotosintetička i energetska aktivnost biljaka š. repe
Fiziologija mineralne ishrane šećerne repe
Pnomet vode kod biljaka šećerne repe
Metabolizam i nakupljanje šećera i drugih organskih materja kod šećerne repe
Literatura
Genetika šečerne repe
Gentska svojstva šećerne repe
Način razmnožavanja
Nasleđivanje i promenljivost osobina
Samooplodnja i heterozis
Muška sterilnost
Jednosemnenost
Citologija šecerne repe
Broj hromozoma reda Beta
Citološke metode
Poliploidija
Utvrdivanje ploidnosti
Literatura
Selekcija šecerne repe
Ciljevi selekcije Seđerne repe
Početni materijal za selekciju
Izbor matičnih repa
Skraćivanje ciklusa razvića
Metode selekcije Sećerne repe
Masovna selekcija
Individualna selekcija
Povratno ukrštanje
Dobijanje sintetičkih sorta
Dobijanje hibridnih sorta
Stvaranje hinbridnih — samooplodnih inlja
Povratna — ciklitna selekcija
Dobijanje poliploidnih sorta
Dobijanje elitnog semena poliploida
Literatura
Sorte i proizvodnja semena šeéerne repe
Sorte šećerne repe
Pojam o sorti šecerne repe
Sorte šecerne repe u Jugoslaviji
Sorte šecerne repe u svetu
Proizvodnja semena šecerne repe
Potrebe u semenu
Prirodnj uslovi za proizvodnju semena
Dvogodišnji način proizvodnje semena
Jednogodišnji način proizvodnje semena
Čiš¢enje i dorada semena šecerne repe
Normativi za seme šecerne repe
Jugoslovenski normatlivi
Internacionalni normativi
Literatura
Ekonomika proizvodnje šecerne repe
Obuhvatnost instrazivanja, izvori podataka i metod rada
Struktura koriscenja zemljiste u proizvodnim rejonima šecerne repe
Udaljenost gazdinstava od fabrika Se¢era
Ekonomika proizvodnje šećerne repe na društvenim gazdiinstvima
Struktura troškova proizvodnje na društvenim gazdinstvima
Odnos između ulaganja i ostvarenih rezultsta
Odnos između prinosa i finansijskog rezultata 1 cene
Stanja na društvenim gazdinstvima
Proizvodnost rada na društvenim gazdinstvima
Ekonomika prolzvodnje na individualni poljoprivrednim gazddinstvima u kooperaciji
Struktura troškova proizvodnje na gazdinstvima individualnih proizvođača
Ekonomska zainteresovanost proizvođača za proizvodnju šećerne repe
Literatura
Organizacija rada u proizvodnji šećeerne repe
Proučavanje radnih procesa u proizvodnji šećerne repe
Organizacija pojedinih radnih procesa u proizvodnji
Organizacija osncvne obrade zemljišta
Organizacija predsetvene pripreme zemljišta
Organizacija đubrenja za še¢ernu repu
Organizacija setve šećerne repe
Organizacija nege šećerne repe
Orgenizacija zaštite od bolesti i šteto¢ina
Organizacija vađenja šecerne repe
Organizacija prevoza šecerne repe
Plan radova i troškova radnih procesa
Plan radova i troškova radnih procesa — I varijanta
Plan radova ; troskova radnih procesa — II varijanta
Plan radova i troskova radnih procesa — III varijanta
Literatura
Mehanizacija proizvodnje šeéerne repe
Mehanizacija osnovne obrade
Mehanizacija predsetvene pripreme zemljišta
Mehanizacija đubrenja
Mehanizacija pripreme semena šecerne repe
Mehanizacijg setve
Mehanizacija međuredne obrade — nege useve
Mehanizacija proređivanja šećeme repe
Mehanizacija zaštite od bolesti i štetočina
Mehanizacija vadenja (berbe) šecerne repe
Mehenizacija utovara j istovara
Mehanizacija prevoza repbe
Literatura
Prirodni uslovi za gajenje šećerne repe
Zahtevi šec¢erne repe prema klimi
Insolacijaa
Padavine
Vlažnost vazduha
Zahtevi še¢erne repe prema zemljištu
Pnoizvednj potencijal osnovnih tioove zemljište na kojima se gaji šećerna repa
Literatura
Plodored i obrada zemljišta za šećernu repu
Plodored
Predusev
Monokultura
Plodoredi za še¢ernu repu
Obrada zemljita
Osnovna obrada zemljišta
Predsetvena obrada
Literatura
Đubrenje šećerne repe
Značaj pojedinih hranljivih elemenata
Potrebe u hranljivim maternjama i određivanje količine i adnosa hraniva
Potrebe u hranljivim materijama
Količine 1 odnos hraniva
Vrste đubriva za šecernu repu
Vrste organskih đubriva
Vrste mineralnih đubriva
Način i vreme unošenja đubriva
Osnovno đubrenje
Predsetveno đubrenje
Prihranjivanje
Literatura
Setva i nega šećerne repe
Setva šecerne repe
Vreme, način i dubina setve
Nega še¢erne repe
Razbijanje pokorice
Meduredno kultiviranje
Proredivanje še¢erne repe
Prihranjivanje
Literatura
Navodnjavanje šećerne repe
Potrebe še¢erne repe za vodom
Dnevni utrošak vode
Zalivni režim
Kritični periodi
Uticaj vode na repu
Zalivna norma
Način navodnjavanja
Sećerna repa kao postrni usev
Literaturgq
Bolesti šećerne repe
Palež klijanaca
Plamenjača
Zutica
Mozaik
Pegavost lišća
Rša
Pepelnica
Trulež korena
Rak i kavernozni tumor korena
Viling kosica
Prstenasto sužavanje hipokotila (padavica repe)
Simptomi nedostatka nekih mikro i makro-elemenata
OStećenja i promene izazvane dejstvom mraza, jake insolacije, đubriva, herbicida i drugih faktora
Literatura_ _
Štetočine šećerne repe
Obična repina pipa
Crna repina pipa
Kukuruzna pipa
Siva repina pipa
Lucerkina pipa
Mali repin surlaš
Blitvina pipa
Repin buvač
Kasida Secerne repe
Peščar
Skočibuba
Gundeljj i pivei
Repina mrvica
Repina muva
Crna repina vaš
Stepski popac
Proletnja sovica
Ozima sovica
Kupusna sovica
Povratna sovica
Detelinska sovica
Sovica gama
Metlica
Repin moljac
Repina nematoda
Štetni glodari
Ostale šteto¢ine repe
Literatura
Kompleksna zaštita šećerne repe
Zastita od štetocina i bolesti
Tretiranje semena pre setve
Tretiranje zemljišta pred setvu
Zastita šecerne repe od nicanja do proredivanja
Zastita šecerne repe u prvom delu vegetacije
Zastita šecerne repe u drugom delu vegetacije
Zastita od korova
Vrste i štetnost korova u usevu še¢éerne repe
Vrste herbicida i tehnika primene
Desikacija še¢éerne repe semenjače
Literatura
Vreme vađenja i čuvanje šeéerne repe do prerade
Vreme vađenja šecerne repe
Čuvanje šecerne repe do rrerade
Biološke osnove čuvanja šecerne repe posle vadenja
Organizacija i načinj čuvanja repe do prerade
Čuvanje repe na polju
Čuvanje repe na preuzimatskim stanicama
Ćuvanje repe u krugu fabrike
Tehnika čuvanja šecerne repe
Prirodno ventiliranje
Mehaničko ventiliranje
Savremena stacionirana skladišta za čuvanje repe
Kentrela temperature lagerovane repe
Ocređivanie gubitaka šecera i težine korena u lagerovanoj rept
Određivanje ostalih gubitaka i promena kod repe
Literatura
Hemijski sastav, kvalitet i prerada šeéerne repe
Hemijski sastav šecerne repe
Saharoza — šecer repe
Nešecćeri repe
Nerastvorni nešećeri repe
Rastvorni organski nešeceri repe
Rastvorni neorganski nešećeri repe
Kvalitet šecerne repe
Osnovi tehnološkog postupka prerade šecerne repe
Priprema repe za ekstrakcijju
Ekstrakcija šecera iz repinih rezanaca difuzijom
Čiš¢enje difuznog soka defekacijom i saturacijom
Koncentiovanje retkog soka uparavanjem
Kristalizacija šecera 1 prerada surupa
Obrada kristala posle odvajanja od sirupe
Literatura
Sporedni proizvodi proizvodnje i prerade šećerne repe
Količina i kvalitet sporednih proizvoda repe
Uticaj sortnih osobina
Uticaj dubrenja
Lisće i glave še¢erne repe
Sveže repino lišće
Silirano repino li8¢e i glave
Neke specifitnosti u koriš¢enju lišća i silaZc od lisca i glava šecerne repe
Sušeno repino lišće
Sirovi — sočni rezanci šećerne repe
Difuzni — sveži rezanci
Kiiselj — silirani rezanci
Upotreba soćnih (svežih i siliranih) rezanaca
Suvi rezanci šećerne repe
Presovani suvi rezanci
Melasirani i presovanj melasirani suvi rezanci- peleti
Suvi rezanci sa krečom
Upotreba melasiranih presovanih suvih rezanaca
Melasa šećerne repe
Sastav i osobine melase
Upotreba melase
Saturacioni mulj
Literatura