Stanje i mogućnosti lovnog turizma u ograđenim lovištima J.P. Srbijašume

Stanje i mogućnosti lovnog turizma u ograđenim lovištima J.P. Srbijašume

Autor – Dragan Živković

Izdavač – autor

Kategorija – lov

Pismo – latinica

Broj stranica – 180

Povez – tvrdi povez

Godina izdanja – 2005.

Format – 17,5 X 24,5 cm

Tiraž – 1000

ISBN – 86-906699-0-6

Naslovna korica knjige
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Stanje i mogućnosti lovnog turizma u ograđenim lovištima J.P. Srbijašume” jeste magistarski rad autora Dragana Živkovića, koji predstavlja analizu 10 ograđenih lovišta od ukupno 67 kojima gazduje J.P. „Srbijašume“. Knjiga sadrži mnogo korisnih informacija za sve koji se bave ili se samo interesuju za lovni turizam.

U sadržaju knjige predstavljeni su relevantni podaci o uzgoju lovne divljači i predlozi za unapređenje istog. Mišljenje autora je da su mogućnosti i perspektiva naših lovišta veća nego što je slučaj sada. Na teritoriji naše zemlje vladaju povoljni prirodni uslovi za gajenje pojedinih vrsta divljači, kao i duga tradicija lova i ugled u svetu. Zbog toga je ovoj grani delatnosti potrebno posvetiti više pažnje.

U prvom delu knjige iznete su osnovne karakteristike ograđenih lovišta analiziranih u ovom radu. Predstavljene su osnovne stavke kao što su tipovi ograda, pa kompleksnijih kao što je na primer hidrološki uslovi u lovištu.

Drugi deo daje pregled osnovnih vrsta lovne divljači, sistematiku i biološke karakteristike. U ovom delu je autor obradio samo onu divljač u lovištu koja je interesantna za lovni turizam.

U daljem sadržaju knjige obrađeni su turističko-geografski položaj lovišta, prirodni uslovi staništa, lovno-turističke osnove, istorijat lovišta i ciljevi gazdovanja, kao i ishrana i zaštita divljači.U posebnom delu date su smernice daljeg razvoja lovnog turizma, posebno u vezi sa smeštajem u lovačkim kućama i ponudom koju pružaju banje u okolini.

Knjiga je ilustrovana fotografijama u boji srednjeg kvaliteta. Karte prikazuju geografski položaj određenih lovišta u Srbiji, a relevantni podaci su prikazani u tabelama.
Ova knjiga nastala je kao rezultat istraživačkog rada i iskustva autora i njegovih kolega, stručnjaka na ovom polju. Predstavlja kvalitetnu osnovu za dugoročno planiranje uzgoja divljači i ponudu lovnog turizma.

zadnja stranica knjige
izvor – retkeknjige.com
Naslovna strana knjige sa naslovom
izvor – retkeknjige.com
prikaz sadržaja
izvor – retkeknjige.com
deo o ograđivanju lovišta
izvor – retkeknjige.com
opis stanja sa grafikonima
izvor – retkeknjige.com
Prikaz lovišta Deli Jovan sa kartom
izvor – retkeknjige.com
prikaz lovišta Lovačka reka sa mapom i lovišta Valmište
izvor – retkeknjige.com
tabele sa karakteristikama lovišta
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o kapacitetima lovišta
izvor – retkeknjige.com
Osnovno o lovu na muflona
izvor – retkeknjige.com
spisak u knjizi
izvor – retkeknjige.com
opis rasporeda lova
izvor – retkeknjige.com
vodič za ponašanje lovaca u lovištu
izvor – retkeknjige.com
Opis lovnih običaja - poglavlje
izvor – retkeknjige.com
Uvod u lovni turizam
izvor – retkeknjige.com
Prikaz lovišta, Valmište, Alija, Vratna
izvor – retkeknjige.com
Prikaz banja, Kuršumliska i Prolom banja
izvor – retkeknjige.com
spisak literature
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Stanje i mogućnosti lovnog turizma u ograđenim lovištima J.P. Srbijašume”

Uvod
I. Ograđena lovišta

 1. Osnovne karakteristike ograđenih lovišta
 2. Vrste ograda
 3. Gazdovanje ograđenim lovištima

II. Turističko-geografski položaj lovišta

 1. Geografski položaj lovišta
 2. Granice lovišta
 3. Površine lovišta

III. Prirodni uslovi staništa u lovištu

 1. Geomorfološke karakteristike
 2. Klima u lovištu
 3. Hidrološki uslovi
 4. Pedološke prilike
 5. Vegetacija u lovištu

IV. Bonitet i kapacitet lovišta i lovno-tehnički objekti

 1. Bonitet
 2. Kapacitet lovišta i stanje fonda divljači
 3. Lovno tehnički objekti

V. Istorijat lovišta i ciljevi gazdovanja

 1. Istorijat lovišta
 2. Ciljevi gazdovanja lovištem
 3. Predviđen razvoj divljači za lovnu 2005/2006. godinu

VI. Ishrana i zaštita divljači

 1. Ishrana divljači
 2. Zaštita divljači

VII. Karakteristike lovne divljači u ograđenim lovištima

 1. Jelen običan (Cervus elaphus)
  1.1. Sistematsko mesto i evolucija
  1.2. Biološke karakteristike jelena
 2. Jelen lopatar (Dama Dama)
  2.1. Sistematsko mesto i evolucija
  2.2. Biološke karakteristike jelena lopatara
 3. Srna (Capreolus capreolus)
  3.1. Sistematsko mesto i evolucija
  3.2. Biološke karakteristike srne
 4. Muflon (Ovis musimon)
  4.1. Sistematsko mesto i evolucija
  4.2. Biološke karakteristike muflona
 5. Divlja svinja (Sus scrofa)
  5.1. Sistematsko mesto i evolucija
  5.2. Biološke karakteristike divlje svinje

VII. Lovni turizam

 1. Smernice razvoja lovnog turizma
 2. Rekapitulacija lovišta sa akcentom na smeštaj
 3. Banjski turizam

Zaključak
Literatura